Resources._PrivacyPolicy_Tab_Title

מדיניות פרטיות ותקנון

תנאי השימוש באתר ומדיניות פרטיות

בתוקף החל מיום 26.1.16

כללי

אתרwww.burgerking.co.il  (להלן: "האתר") הוקם ע"י חברת ברגר קינג ישראל (ב.ק.י. 2014) בע"מ (להלן: "החברה"). האתר מספק, בין היתר, מידע על מוצרי החברה, תכנים הקשורים בפעילויות החברה לרבות פעילויות שיווקיות ומבצעים של החברה, וכן  מאפשר חיפוש משרות ופניה לשירות לקוחות (להלן: "השירותים"). האתר הינו בבעלותה של החברה והוא מופעל ומנוהל בהתאם להוראותיה.

החברה מאשרת לך גישה אל האתר, והכל בכפוף לתנאים המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש"). תנאי השימוש מסדירים את מערכת היחסים בין החברה לבין כל אדם המשתמש/ הגולש/ הצופה באתר (להלן: "המשתמש"). תנאי השימוש מתייחסים באופן שווה לבני שני המינים, השימוש בלשון זכר-יחיד הוא מטעמי נוחות בלבד אך פונה לנשים וגברים כאחד. הכותרות לתנאי השימוש הן לצורכי נוחות בלבד, ואין להתחשב בהן בעת פירוש הוראה כלשהי מהוראותיהן או תוקפן.

הנך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש בקפידה טרם שימוש באתר. כל שימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים דרך האתר מהווה את הסכמתך לתנאי שימוש אלו ואתה מקבל על עצמך את תנאי השימוש במלואם. במידה ואינך מעוניין/מסכים שתנאים אלה יחייבו אותך, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. אנו ממליצים לך להתעדכן בתנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות הגלומה בתוכו מעת לעת.

תנאי שימוש אלו ממצים את מערכת היחסים בין החברה לבין המשתמשים באתר. אין בעצם התשדורת של המידע דרך האתר משום יצירת כל קשר בין החברה לבין המשתמש החורגים מעבר לאלו המפורטים בתנאי השימוש.

במקרה שתתגלה סתירה ו/או אי התאמה בין האמור באתר, לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר השירותים (בכל אמצעי שהוא) לבין מידע הקיים אצל החברה, ייחשב כנכון המידע הקיים במשרדי החברה.

השימוש באתר

המידע הכלול באתר, לרבות אך מבלי לגרוע, הודעות, איורים, תמונות, קטעי וידאו וכד' (להלן: "המידע"), הוא למטרות אינפורמטיביות בלבד ולא מהווה המלצה ו/או הצעה לרכישת מוצר כלשהו של/ע"י החברה או המלצה ו/או הצעה למתן שירות כלשהו ואין בו כדי להגדיל את אחריותה של החברה ואין בו כדי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש הללו. המשתמש מאשר כי כל הסתמכות מצדו על המידע המוצג באתר נעשה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ועל אחריותו הבלעדית.

כתנאי לשימוש באתר, המשתמש מצהיר כי הנו בעל הרשאה חוקית וכשיר משפטית על פי כל דין לעשות שימוש באתר וכן הנו מתחייב כלפי החברה שלא לעשות שימוש באתר ו/או במידע המופיע בו למטרה מסחרית ו/או בלתי חוקית ו/או לכל מטרה האסורה על פי התנאים.

חל איסור מוחלט על המשתמש להעלות לאתר חומר/ תוכן מכל סוג שהוא, כדלקמן:

 • כל תוכן שמפר כל דין ו/או הסכם ו/או שפרסומו מהווה הפרה של הסכם ו/או של כל דין, לרבות הפרה של זכויות קניין, פרטיות זכויות יוצרים וקניין רוחני.
 • כל תוכן המעודד ביצוע עבירה או עשוי לסייע לאחר לבצע עבירה.
 • כל תוכן פוגעני, גזעני או מעודד לגזענות או אפליה אסורה, פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה, בלתי חוקי, בלתי הולם, בעל אופי טורדני / מעליב/ עוין/ מאיים/ גס רוח, ו/או העלול לפגוע בשמה הטוב של החברה.
 • כל מידע אישי על משתמשים אחרים (לרבות שם משתמש וסיסמא) ובפרט תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם (פרטים אישיים/ דרכי התקשרות וכד').
 • כל תוכן העלול להטעות צרכן.
 • כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם אחר, פוגע בפרטיותו או בשמו הטוב.
 • כל תוכן בעל אופי פרסומי או מסחרי אשר לא קשור לחברה ו/או למוצריה.
 • כל תוכן אשר עלול להזיק לאתר ו/או למשתמשים אחרים ו/או לפגוע באפשרות השימוש באתר, לרבות ע"י שינוי, זיוף או מחיקה של מידע באתר.

החברה רשאית לסרב לפרסם ו/או למחוק בכל עת וללא התראה מראש, בהתאם לשיקול דעתה המוחלט, כל תוכן שנשלח ע"י משתמש, לרבות אם המשתמש הפר את תנאי השימוש, עשה מעשה או מחדל הפוגע ו/או עלול לפגוש בשירותים הניתנים באתר או במשתמשיו האחרים של האתר או בחברה או במי מטעמה. במקרה כזה, למשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה. הוראות סעיף זה מוסיפות על כל זכויות החברה לפי כל דין.

המשתמש יהא אחראי לכל נזק שייגרם כתוצאה מהפרת תנאי שימוש אלו ואו כל דין. המשתמש ישפה ויפצה את החברה ו/או מי מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק שיגרם להם כתוצאה מכך, לרבות אובדן רווחים והוצאות.

אחריות

השימוש באתר נעשה האחריות המשתמש הבלעדית והמלאה.

האתר בכללותו, כולל כל המידע המופיע בו, התוכנה העומדת בבסיסו והמידע, החומר ופרטי המוצרים והשירותים אשר הגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, מוגשים ומעומדים לרשותך כמו-שהם (AS-IS). המידע, התוכן, העיצוב, התמונה, החזות, הסרטון, ההדמיה וכד' המופיעים או מוצגים באתר הינם לצורכי המחשה בלבד אלא אם נאמר אחרת וייתכן כי תכולת המוצרים/ המנות ו/או מרכיביהן בפועל עלול להיות שונה. החברה עושה מאמצים על מנת שהמידע המפורסם באתר יהיה נכון, מדוייק ומעודכן, אולם ייתכן כי המידע לא שלם או נפלו טעויות במידע. ככל שיהיו טעויות במידע המפורסם או באתר, הן נעשו בתום לב. החברה לא תהא אחראית לטעויות או אי דיוקים ביחס למידע שיפורסם באתר או השמטה של מידע מהאתר. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין המידע והתכנים המופיעים באתר ו/או התאמתם לצרכיו ו/או עקב שימוש/ מניעה משימוש באתר.

החברה עושה מאמצים לשמור על תקינות פעילותו של האתר, אך היא לא תישא בכל אחריות לכל תקלה טכנית הקשורה בהפעלת מערכות האתר והיא אינה מתחייבת כי הפרסומים/הפעילויות/ השירותים המופיעים או יופיעו באתר, יינתנו כסדרם בלא הפסקות וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה לא מורשית למחשבי החברה או מפני קלקולים, נזקים, כשלים או תקלות בתוכנה, בחומרה ובקווי ובמערכות התקשורת, אצל החברה ו/או אצל מי מספקיה ו/או מי מטעמה.

החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם לציוד האלקטרוני של המשתמש כתוצאה משימוש באתר ו/או הורדת מידע מהאתר ו/או שימוש בלינק חיצוני המוביל לאתר אחר (כפי שיפורט להלן), לרבות עקב "וירוס" או תקלות יישומי מחשב.

פעילות האתר תלויה בין היתר בצדדים שלישיים. החברה לא יכולה לפקח על כל התוכן שיועלה ע"י צדדים שלישיים ו/או משתמשים אחרים. החברה אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ו/או משתמשים אחרים, לא תישא באחריות לתוכן ו/או לצורה ו/או לדיוק ו/או לאמינות של תכנים נוספים שהועלו לאתר, ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהאמור.

החברה לא אחראית לכל נזק (ישיר, עקיף, תוצאתי) לכל משתמש או לצד שלישי מכל מין וסוג שהוא.

קניין רוחני

האתר והתוכן והמידע המצויים בו הינם רכושה של החברה או של צדדים שלישיים אשר התירו לחברה לפרסמו, ומוגנים ע"י חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. המשתמש רשאי לעשות שימוש פרטי בלבד בתוכן המופיע באתר. המשתמש מכיר בזכויות היוצרים הקיימות במידע ומתחייב לא לעשות שימוש מסחרי במידע, ולא להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג או לפרסם כל חלק מהמידע ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של החברה.

שמה של החברה, שם המתחם של האתר וסימני המסחר הרשומים והבלתי רשומים של החברה הם קנייניה הבלעדי של החברה. כל הסימנים האחרים המצויים באתר הם סימני המסחר הקניינים או מותגים קניינים של בעליהם, בהתאמה. המשתמש לא יעשה כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין על סימני המסחר או המותגים.

המשתמש מאשר בעצם העלאת התוכן לאתר כי הוא בעל זכויות הקניין הרוחני בו ועל כן רשאי למסור התוכן או לחילופין, כי הוא בר רשות להתרת פרסומו באתר ורשאי לתת את זכויות השימוש בתוכן. החברה לא תשא באחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מהפרת זכויות כלשהן של בעלי הזכויות בתוכן. המשתמש נושא באחריות מלאה לכל פרסום ו/או הצגה של התוכן, על ידו, ומתחייב לפצות ולשפות את החברה בגין כל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה (לרבות הוצאות משפטיות) שנגרם או שייגרם לה כתוצאה מכך, וזאת בסמוך לאחר דרישתה הראשונה של החברה.

פרטיות

החברה מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר החברה ונוקטת באמצעים הדרושים לשמירתה. עם זאת, בשל אופייה של רשת האינטרנט, אין אפשרות להבטיח הגנה מלאה מפני חדירה בלתי מורשית למחשבי האתר ולמידע המאוחסן בהם.  המשתמש משחרר את החברה מכל אחריות בעניין אבטחת מידע ברשת האינטרנט.

בעת שימושך באתר, החברה תהא רשאית לאסוף מידע על נוהגיך באתר, לרבות תכנים שהעלאת לאתר (ככל שיהיו), מידע/ פרסומות שקראת, העמודים שבהם צפית, השירותים שעניינו אותך, מקום המחשב ונתוני כתובת IP שבאמצעותם ניגשת לאתר וכד'. מידע זה לא יקושר למידע נוסף המאפשר זיהוי אישי באמצעים סבירים. בנוסף, החברה תהא רשאית לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי, מצרפי (אגרגטיבי) בקשר עם שימושך באתר או לניתוח חשדות לפעילות לא חוקית, לרבות מידע שנוגע לפרטיך ולפעילותך באתר.

באתר עשוי להיעשות שימוש ב”עוגיות” (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין. "עוגיות" הן קבצי טקסט, שהדפדפן יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר וקשורות למידע עליך. חלק מה"עוגיות" יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. "העוגיות" יכולות להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר וכד'. אם אינך רוצה לקבל "עוגיות", תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך.

השימוש של המשתתף באתר מהווה הסכמה מצדו לכך שהחברה תוכל לקיים פיקוח אודות השימוש הנעשה על ידו באתר, בין היתר באמצעות "עוגיות" ו/או אמצעים דומים אחרים. החברה רשאית להשתמש בכל מידע כאמור לצורך פיקוח ו/או בקרה על האתר ו/או פיתוח האתר ו/או שמירה על איכות השימוש באתר ו/או לצרכים אחרים של החברה ו/או לצורך קיום הוראות כל דין.

החברה לא תעביר מידע אישי אודות המשתמש אשר נאסף במהלך פעילותו באתר לצדדים שלישיים, אלא כמפורט להלן: (א) במקרה בו החברה תמצא כי פעולות המשתמש באתר מפרות את תנאי השימוש ו/או נעשות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא, (ב) בהתאם לצו שיפוטי ו/או על פי כל דין, (ג) בכל מחלוקת/ טענה/ תביעה/ הליכים משפטיים, ככל שיהיו, בין המשתמש לחברה, (ד) לספקי שירותים המתפעלים את האתר ו/או המאפשרים את איחסונו של המידע ב"ענן" , ו- (ה) במקרה בו מבנה האחזקות של החברה ישתנה (מכירה/ מיזוג/ העברת שליטה), החברה תהא רשאית להעביר המידע ובלבד כי התאגיד אליו הועבר המידע יקבל על עצמו את הוראות מדיניות הפרטיות כפי שמובאת להלן.

כמו כן, רשאית החברה לעשות שימוש במידע שמסר המשתמש באתר לצורך ניתוח  סטטיסטי או אחר ובלבד כי מידע זה לא יזהה את המשתמש באופן אישי-שמי.

החברה רשאית לאפשר למשתמש, כעת או בעתיד, להזין תכנים שונים לאתר, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. במסירת התכנים לפרסום באתר, המשתמש מצהיר כי אינו פוגע בפרטיו של כל אדם אחר. כמו כן, במסירת התכנים לפרסום באתר, או באמצעותו, המשתמש מקנה לחברה רישיון להשתמש בתכנים בהתאם לאמור בתנאי השימוש, לרבות, הסכמה שהחברה תהא רשאית לפרסם תכנים אלו באתר ובאמצעי תקשורת נוספים, לפי שיקול דעתה הבלעדי. בנוסף, המשתמש מסכים כי החברה תפרסם את שמו וכל פרט אישי המשולב בתכנים שהועלו לאתר.

תקשורת, דיוור ופרסום

המשתמש רשאי להירשם לניוזלטר של החברה ע"י מסירת כתובת הדואר האלקטרוני שלו. הצטרפותו כאמור, תהווה הסכמה של הלקוח לקבלת הודעות וחומר שיווקי שהחברה מפיצה ו/או מתעתדת להפיץ, הכל בהתאם לתיקון מס' 14 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) 2008, באמצעות הודעות דואר אלקטרוני שיישלחו ישירות לכתובת האימייל של המשתמש, ולהיכלל לשם כך ברשימת התפוצה של החברה.

משתמש אשר אינו מעוניין להיכלל ברשימת התפוצה לשם קבלת הודעות ופרסומים לכתובת הדואר האלקטרוני שלו, יכול לפנות בכתב לחברה (פרטי הקשר רשומים בסעיף י' להלן) בבקשה להסיר שמו מרשימת התפוצה בכל עת.

 

קישורים חיצוניים

האתר עלול להכיל בתוכו קישורים לאתרי אינטרנט חיצוניים שאינם מופעלים ע"י החברה. קישורים אלו נועדו לנוחיות המשתמש ולשירות המשתמש בלבד ולחברה אין שליטה על התכנים, נכונותם או עדכניותם והחברה לא תשא בכל אחריות בשל כך. אין בשימוש בקישורים חיצונים כאמור משום הבעת תמיכה ו/או חסות של החברה בתוכן המופיע באתרים אלו ו/או במפעיליהם. החברה לא מתחייבת כי הקישורים החיצוניים יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. החברה רשאית להסיר/להוסיף קישורים לאתרים חיצוניים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. החברה לא תהא אחראית לכל נזק עקיף או ישיר שיגרם למשתמש כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים שאליהם יגיע המשתמש באמצעות ו/או דרך שימוש בקישורים הקיימים באתר. 

שינויים באתר והפסקת השירות ו/או הפעילות

החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן תנאי שימוש אלו, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש.

החברה רשאית להפסיק בכל עת את מתן השירותים באתר ו/או לשנות את ההיקף / הזמינות של השירותים באתר ו/או לשנות את מבנה / עיצוב האתר ו/או לשנות/ להוסיף/ לתקן כל היבט אחר הקשור באתר, והכל, ללא הצורך להודיע למשתמש על כך מראש.

כל שינוי כאמור יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר ועל המשתמש מוטלת החובה להתעדכן בהם.

סמכות שיפוט

תנאי השימוש כפופים לחוקי מדינת ישראל, סמכות השיפוט בלעדית בכל סכסוך הנוגע לאתר, לשימוש בו או לשירותים תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב-יפו. היה ויקבע שהוראה כלשהי מתנאי השימוש אינה תקפה או שאינה בת אכיפה, אזי אותה הוראה שנשללה תוקפה או שהוחלט כי אינה אכיפה תיחשב כמוחלפת בהוראה תקפה ואכיפה אחרת. תוכנה של ההוראה החלופית תהא קרובה במשמעותה ככל הניתן להוראה המקורית. יתר הוראות תנאי השימוש יישארו בתוקפן.

פרטי קשר

החברה מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האתר. אם נפגעת מהאתר ו/או בכל נושא אחר, אנא פנה אלינו ונשתדל לטפל בפנייתך בהקדם:

טלפון: 03-5562333, מייל: service@burgerking.co.il .

Terms of Use of Website and Privacy Policy

Valid as of January 26, 2016

A.General

The www.burgerking.co.il  (hereinafter: "the Website") was established by Burger King Israel (B.K.I 2014) Ltd (hereinafter: the Company").The Website providers, inter alia, information about the Company's products, contents connected to the Company's activities, including marketing activities and sales promotions as well as job searching and contacting customer services (hereinafter: the Services). The Website is owned by the Company and is operated and managed according to its instructions.

The Company is allowing you access to the Website, all subject to the terms specified below (hereinafter: Terms of Use). The Terms of Use define the relationship between the Company and any person using/surfing/observing the Website (hereinafter: User). The Terms of Use equally refer to both genders and using male-single is for convenience purposes only, yet refers to women and men alike. The headings to the Terms of Use are for convenience only and will not be considered when interpreting any of the provisions or their validity.

You are asked to carefully read the Terms of Use before using the Website. Any use of the Website and/or Services offered through the Website, constitutes your consent to these Terms of Use and your acceptance of all the Terms of Use in their entirety. If you are not interested/do not agree to these Terms of Use binding you, we ask that you do not use this Website. We recommend getting updated on the Terms of Use, including the privacy policy included therein, from time to time.

These Terms of Use exhaust the relationship between the Company and the Website users. Transmitting any information through the Website does not create any relationship between the Company and a User that exceeds the stipulations in the Terms of Use.

In case of any contradiction and/or incompatibly between the said in the Website and other publications regarding the Services (in any means whatsoever) and the information held by the Company, the information found in the Company's offices will be considered as true.

B.Using the Website

The information contained in the Website, including but without derogating, notices, drawings, pictures, videos etc. (hereinafter: the Information), is for informative purposes only and does not constitute any recommendation and/or offer to purchase any product of/by the Company or any recommendation and/or offer to provide any Service and in no circumstance there is to increase the Company's liability and not intended to derogate from the said in these Terms of Use. The User confirms that any reliance on his part on the Information presented on the Website is done based on his sole discretion and sole liability.

As a condition for using the Website, the User declares that he is legally authorized and legally competent according to the law, to use the Website and that he undertakes towards the Company not to use the Website and/or the Information that appears on the Website for any commercial and/or illegal use and/or any use that is prohibited according to these Terms of Use.

The User is absolutely prohibited from uploading any of the following materials/content of any sort and type to the Website:

 • Any content that is in breach of any law and/or agreement, and/or that the publication thereof constitutes a breach of any agreement and/or any law, including breach of proprietary rights, copyrights and intellectual property rights.
 • Any content that encourages committing an offense or might assist another in committing an offense.
 • Any hurtful, racial content or content that encourages racism or discrimination, pornography or content of blatant sexual nature, illegal, inappropriate, harassing/insulting/hostile/threatening/rude content and/or content that can damage the Company's reputation.
 • Any personal information about other users (including a user name and password) and in particular any content that concerns and identifies minors (personal details, contact details etc.).
 • Any content that might mislead a consumer.
 • Any content that constitutes slander regarding another person, content that undermines another person's privacy or reputation.
 • Any content of advertising or commercial nature that is not connected to the Company and/or its products.
 • Any content that might damage the Website and/or other Users and/or undermine the possibility of using the Website, including changing, forging or erasing any Information on the Website.

The Company is entitled to refuse to publish and/or erase any content sent by a User at any time and without advanced warning, according to its absolute discretion, including if the User breached the Terms of Use, performed an act or omission that undermines and/or might undermine the Services provided on the Website or other users of the Website or the Company or someone on its behalf. In this case, the User will not have any claims and/or demands towards the Company and/or anyone on its behalf. The provisions of this section add to any of the Company's rights according to the applicable law.

The User will be liable for any damage caused as a result of breaching these Terms of Use and/or any law. The User will indemnify and compensate the Company and/or anyone on its behalf, immediately upon its initial demand, for any damage caused as a result thereof, including loss of profits and expenses.

C.Liability

Using the Website is done at the User's sole and complete liability.

The Website in its entirety, including the Information that appears on it, the software at the basis thereof and the Information, material and details of products and Services accessed through the Website, are presented and made available As Is. The Information, content, design, photos, appearance, videos, images etc. that appear or are presented on the Website are for demonstration purposes only, unless said otherwise and it is possible that the contents of products/dishes and/or their actual ingredients might vary. The Company exercises efforts in order for the Information published on the Website to be true, accurate and updated, yet it is possible that the Information will be incomplete or that there will be errors in the Information. In case of any errors in the Information published on the Website, they were done in good faith. The Company will not be liable for errors or inaccuracies regarding the Information published on the Website or any omission of Information from the Website. The User will not have any argument and/or claim and/or demand towards the Company for the Information and the contents that appear on the Website and/or their compatibility to his needs and/or due to using/preventing the use of the Website.

The Company exercises efforts in order to maintain the regular activity of the Website, yet it will not bear any liability for any technical malfunction associated with operating the Website's systems and does not undertake that the publications/activities/Services that appear or will appear on the Website, will be provided regularly without intermissions and without errors and will be immune from unauthorized access to the Company's computers or from failures, damages, faults or software and hardware malfunctions as well as problems in the communication lines and systems of the Company and/or any of its suppliers and/or anyone on its behalf.

The Company will not be liable for any damage caused to the User's electronic equipment as a result of using the Website and/or downloading Information from the Website and/or using an external link leading to another website (as specified below), including as a result of a virus or computer application failures.

The activity on the Website relies inter alia on third parties. The Company cannot supervise the content uploaded by third parties and/or other users. The Company is not liable for any act or omission by third parties and/or other users, will not be liable for the content and/or form and/or accuracy and/or credibility of additional content uploaded to the Website and will not be liable for any damage and/or loss and/or expense caused to the User and/or any third party as a result thereof.

The Company will not be liable for any damage (direct, indirect and consequential) to any User or third party of any sort and type.

D.Intellectual Property

The Website, content and Information on the Website are the property of the Company or third parties that permitted the Company to publish it and are protected by the copyright laws of the State of Israel, international conventions and copyright laws of other countries. The User is only entitled to use the content that appears on the Website for private use. The User acknowledges the copyrights that exist in the information and undertakes not to use the Information for commercial use, not to copy, distribute, duplicate, present or advertise any part of the Information without the advanced, explicit, written consent of the Company.

The Company's name, the Website's domain name and the Company's registered and unregistered trademarks are the Company's sole property. All other marks found on the Website are proprietary trademarks or proprietary brands of their owners, respectively. The User will not perform any act that can undermine the proprietary rights of trademarks or brands.

By uploading content to the Website, the User confirms that he is the owner of the intellectual property rights to the content and is therefore entitled to submit the content or alternatively, that he is authorized to publish it on the Website and is entitled to give the right to use the content. The Company will not be liable for any damage caused as a result of breaching any rights of the owners of rights to the content. The User bears full liability for any publication and/or presentation of content by him and undertakes to compensate and indemnify the Company for any damage, loss, forfeiture or expense (including legal costs) caused or that will be caused as a result thereof, following the Company's first demand.

E. Privacy

The Company treats the privacy of Users of the Company's Website with respect and applies the necessary measures in order to protect it. Nonetheless, due to the nature of the internet network, it is not possible to ensure complete protection from unauthorized penetration to the Website's computers and the information stored on them. The User releases the Company from any liability regarding data protection on the internet network.

When using the Website, the Company will be entitled to collect information about your practices on the Website, including content that you uploaded to the Website (if any), advertisements/information that you read, pages that you observed, the services that interested you, the location of the computer and IP details which you used to access the Website etc. This information will not be connected to additional information allowing personal identification by using reasonable measures. Additionally, the Company will be entitled to collect and use the services of third parties in order to collect and analyze anonymous, statistical, aggregative information regarding your use of the Website or analyze suspicion of illegal use, including information regarding your details and activity on the Website.

The Website might use "Cookies" for its current and proper operation. Cookies are text files that the browser creates according to a command from the Website computers and are connected to information concerning you. Some of the Cookies will expire once you close the browser and others will be saved on your computer hard drive. The Cookies might contain various information such as the pages you visit, the time you spent on the Website, how you got to the Website, information that you asked to see when you entered the Website etc. If you do not want to receive Cookies, you can prevent it by changing your browser definitions.

The participant's use of the Website constitutes his consent to the Company performing supervision of his use of the Website, inter alia by using Cookies and/or similar measures. The Company is entitled to use all the information as said in order to supervise and/or control the Website and/or develop the Website and/or maintain the quality of using the Website and/or the Company's other needs and/or in order to fulfill the provisions of the law.

The Company will not transfer personal information regarding a User that was collected during the course of his activity on the Website to third parties, unless as specified below: (a) in case the Company will find that the User's activities on the Website breached the Terms of Use and/or are done in order to commit any sort of fraud, (b) according to a judicial order and/or according to the law, (c) in any dispute/argument/claim/legal proceeding, if any, between the User and the Company, (d) to service providers operating the Website and/or allowing the storage of the Information on a "cloud" and (e) in case the Company's holdings structure changes (sale/merger/transfer of control), the Company will be entitled to transfer the Information, provided that the corporation receiving the Information as said will accept the provisions of the privacy policy as presented herein.

In addition, the Company is entitled to use the information that the User provided in the Website in order to perform a statistic or other analysis, provided that this information does not identify the User in a personal-name based manner.

The Company is entitled to allow the User, now or in the future, to add various contents to the Website according to its sole discretion. By submitting contents for publication on the Website, the User declares that he is not undermining the privacy of any other person. Additionally, by submitting contents for publication on or through the Website, the User awards the Company the license to use the content according to the said in these Terms of Use, including agreeing that the Company will be entitled to publish these contents on the Website and other media, according to its sole discretion. Furthermore, the User agrees that the Company publish his name and any personal details included in the contents he uploaded to the Website.

F.Communication, Mailing and Advertising

The User is entitled to register for the Company's newsletter by providing his email address. Joining as said, will constitute the User's consent to receive notices and promotional materials that the Company distributes and/or plans to distribute, all according to Revision 14 to the Communication Law (Bezeq and Broadcasting) 2008, by sending emails directly to the User's email address and including the User in the Company's mailing list for this purpose.

A User who is not interested in being included in the mailing list and receiving notices and advertisements to his email, can contact the Company in writing (contact details are specified in section J' below) with a request to remove his name from the mailing list at any time.

 

G. External Links

The Website might contain links to external internet websites that are not operated by the Company. These links are intended for the User's convenience and for his service only and the Company has no control over the contents, their accuracy and whether their updated and the Company will not be liable in this regard. Using the external links as said is not a show of support and/or sponsorship by the Company in regard to any content that appears in these websites and/or their operators. The Company does not undertake that these external links will be in order and will lead to an active internet website. The Company is entitled to remove/add links to external websites according to its sole discretion. The Company will not be liable for any indirect or direct damage caused to a User as a result of using or relying on the information and content that appears in websites that the User reaches through and/or by using the links on the Website.

H.Changes to the Website and Terminating the Service and/or Activity

The Company reserves the right to update its Terms of Use from time to time, according to its sole discretion and without having to deliver any advanced notice.

הThe Company is entitled to terminate the Services on the Website and/or change the scope/availability of the Services on the Website and/or change the structure/design of the Website and/or alter/add/amend any other aspect concerning the Website at any time without having to give the User advanced notice.

Any change as said will become valid immediately upon its publication on the Website and the User is obligated to get updated.

I.Jurisdiction

The Terms of Use are subject to the laws of the State of Israel and sole jurisdiction in any dispute concerning the Website, using the Website or the Services, is awarded to the authorized courts in Tel Aviv – Yafo. If it will be determined that any provision from the Terms of Use is not valid or not enforceable, the provision that was invalidated or was determined as not enforceable, will be considered as having been replaced with another valid and enforceable provision. The content of the alternative provision will be as close in meaning as possible to the original provision. The remaining provisions of the Terms of Use will remain valid.

J.Contact Details

The Company makes sure to comply with the provisions of the law and respects the rights of the Website's users. If you were offended by the Website and/or on any other issue, please contact us and we will handle your request as soon as possible:

telephone: 03-5562333     Email:service@burgerking.co.il .